ಹೀಗೊಂದು ಶಿಶು ಗೀತೆ, ಹೆಸರು ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ

im

ಮರ,ಬೆಟ್ಟ, ಕಾಡು,ನೀರು
ಇರಲು ಚೆಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆ,
ನಾಶಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿತಾಯ
ಮರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ.
ಬದುಕಬಲ್ಲದೇ ವನ ಗಿಡದಲಿ
ಹೂವಿಲ್ಲದೇ ಚಿಟ್ಟೆ?
ಬಾಳುವುದು ಹೇಗೆ ಮುದ್ದು ಕಂದ
ತೊರೆದು ತಾಯ ಮಮತೆ?!

Leave a comment

Filed under ಕವನಗಳು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s